Asakusa Samba Carnival

003-IMG_8574.jpg yt321-20110305_6608.jpg IMG_7361.jpg IMG_7485.jpg IMG_7688.jpg 013-IMG_7837.jpg 032-IMG_9121.jpg