Gate to Seta Castle, Otsu, Shiga Pref. 瀬田城跡

046-86AUG5-7.jpg 050-83II3-36.jpg 051-83II3-33.jpg 201-IMG_5303.jpg 28-IMG_2329.jpg 83ii1-33.jpg 86apr29-19Toyohashi-jo.jpg