My video of the Gion Matsuri Saki Matsuri procession on July 17.

gi455-IMG_4917.jpg gi456-IMG_4940.jpg gi457-IMG_4948.jpg gi458-IMG_4957.jpg gi459-IMG_4971.jpg gi460-gionmatsuri.youtube