Taiko drummer at Hachioji Matsuri. She was very good.

fw100-20090808_3579.jpg fw101-20090808_3586.jpg hd056-80i8-32.jpg hm105-8174-5.jpg hm211-20090809_3289.jpg hm247-20090809_3399.jpg hy434-20100505_1814.jpg