Lovely Yamagata hanagasa dancer.

tm113-20090422_4994.jpg tm370-20090913_7844.jpg yh061-20090807_2492.jpg yh074-20090807_2841.jpg yh075-20090807_2842.jpg yh079-20090807_2851.jpg yh080-hana6.jpg