Kitamachi Awa Odori, Tokyo

kg029-20080725_6919.jpg kg033-20080725_6930.jpg kg041-20080725_6951.jpg ki055-20080726_7030.jpg ki068-20080726_7090.jpg km046-20080914_9484.jpg ko103-20090829_6253.jpg