Otaue odori dancer at Taga Taisha Rice-planting Festival (O-taue Matsuri).

ta026-20080601_5442.jpg ta035-20080601_5493.jpg ta045-20080601_5518.jpg ta052-20080601_5610.jpg tm112-20090422_4990.jpg tm113-20090422_4994.jpg tm370-20090913_7844.jpg