Statue of Chiba-no-suke Tsuneshige 千葉介常重

Lord Chiba-no-suke Tsuneshige was the founder of Chiba Castle in 1126.

018-IMG_9935.jpg 019-IMG_9951.jpg 020-IMG_9945.jpg 021-IMG_9976.jpg 022-IMG_9970.jpg 023-IMG_9975.jpg 024-IMG_9978.jpg