JAPAN PHOTOS by Philbert Ono

*Be sure to wear a mask when traveling.

Ichigo-daifuku
Keywords: kanagawa kawasaki daishi

Ichigo-daifuku

kd785-20190203_6411.jpg kd786-20190203_6415.jpg kd787-IMG_8915.jpg kd788-20190203_6419.jpg kd789-20190203_6072.jpg kd790-20190203_6070.jpg