Home > KANAGAWA 神奈川県 > Kawasaki 川崎市 > Kawasaki Daishi Temple Setsubun 川崎大師(平間寺)
Inside Kyozo Sutra Repository. Stores 7,240 books of Kenryuban Daizokyo. Built in 2004. (経蔵)
Keywords: kanagawa kawasaki shingon-shu daishi Buddhist temple

Inside Kyozo Sutra Repository. Stores 7,240 books of Kenryuban Daizokyo. Built in 2004. (経蔵)

kd643-20190203_6149.jpg kd700-20190203_6119.jpg kd701-20190203_6120.jpg kd702-20190203_6121.jpg kd703-20190203_6123.jpg kd704-20190203_6122.jpg kd705-20190203_6125.jpg