Home > KANAGAWA 神奈川県 > Kawasaki 川崎市 > Kawasaki Daishi Temple Setsubun 川崎大師(平間寺)
About the Power stones (chikara-ishi) 力石
Keywords: kanagawa kawasaki shingon-shu daishi Buddhist temple

About the Power stones (chikara-ishi) 力石

kd608-20190203_6349.jpg kd609-20190203_6350.jpg kd610-20190203_6158.jpg kd611-20190203_6159.jpg kd612-IMG_8938.jpg kd613-20190203_6387.jpg kd614-20190203_6173.jpg