JAPAN PHOTOS by Philbert Ono

*Be sure to wear a mask when traveling.

Kawasaki Daishi Temple, Dai-hondo main worship hall 大本堂
Keywords: kanagawa kawasaki shingon-shu daishi Buddhist temple

Kawasaki Daishi Temple, Dai-hondo main worship hall 大本堂

kd433-20190203_6132.jpg kd434-20190203_6135.jpg kd435-IMG_8963.jpg kd436-20190203_6140.jpg kd437-20190203_6139.jpg kd500-20190203_6178.jpg kd501-20190203_6187.jpg