JAPAN PHOTOS by Philbert Ono

*Be sure to wear a mask when traveling.

Dai-Sanmon Main Gate rebuilt in 1977. 大山門
Keywords: kanagawa kawasaki shingon-shu Buddhist temple daruma

Dai-Sanmon Main Gate rebuilt in 1977. 大山門

kd414-20190203_6093.jpg kd415-20190203_6095.jpg kd416-20190203_6096.jpg kd417-20190203_6104.jpg kd418-20190203_6400.jpg kd419-20190203_6108.jpg kd420-20190203_6110.jpg