JAPAN PHOTOS

By Philbert Ono

The Fukuyu maru was based in Yaizu Port, Shizuoka.
Keywords: tokyo koto-ku Yumenoshima fukuryu maru

The Fukuyu maru was based in Yaizu Port, Shizuoka.

ym207-IMG_4613.jpg ym208-IMG_4621.jpg ym209-IMG_4609.jpg ym210-IMG_4580.jpg ym211-IMG_4579.jpg ym212-IMG_4583.jpg ym213-IMG_4584.jpg

Add your comment
Anonymous comments are not allowed here. Log in to post your comment